Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği Programı

 Program Hakkında Bilgi

           Bu program, hayvan yetiştiriciliği, bakımı, beslemesi, ıslahı ve sağlığıyla ilgili derslerden oluşmaktadır. Öğrencilere konuyla ilgili teorik ve uygulamalı eğitim verir. Her yıl 30 öğrenci kontenjanı olup, yaklaşık 100 öğrenciyle eğitim ve öğretim faaliyetine devam etmektedir.

 Programın  Amaçları

          Büyük ve Küçük Baş Hayvanların bakımını, beslenmesini, yetiştirilmesini bilimsel metotlarla sağlayan ve bu hayvanlardan yüksek verim ve kalitede süt, et, yapağı üretimi ile bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması hakkında yeterli bilgi ve pratiğe sahip, barınak planlama konularında uzmanlaşmış nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.

1-Bilimsel düşünme, araştırma, incelemeyi geliştirme

2-Büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği alanında teknik bilgiye sahip ara eleman yetiştirme

3-Öğrencilere lisans eğitimini tamamlayabilme imkanın oluşturulması

4-Öğrencilerin mesleki nosyonu almasını, girişimci ve hayata hazır olmasını sağlamak

5-Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda yetiştiriciliği konusunda temel bilgilere sahip olma

6-Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda yetiştiriciliği konusunda kazandığı bilgileri sahaya uygulayabilme

7-Hayvan, yetiştirici, ülke, meslek ve çevre yararını kişisel çıkarının üstünde tutma

8-Topluma örnek, güncel ve gelişmeye açık ve çevresiyle barışık elemanlar yetiştirme

9-Üniversite ve Yüksek okulumuzun adını onurla taşıyabilen ve örnek öğrenciler yetiştirme

 

Programın Sağladığı Kazanımlar

 

          Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği Programı konusunda uzmanlaşmış teknik elamanlar yetiştirerek bölgesel gelişmelere hız kazandırmak  ve ülke ekonomisine katkıda bulunmayı amaçladığından bu amaca ulaşabilmek için eğitim ve öğretim süresince öğrencilere;Genel Zooloji, Hayvan Anatomisi ve Fizyolojisi, Genel Mikrobiyoloji, Hayvan Yetiştirme İlkeleri, Hayvan Ekolojisi ve Çevrecilik, Genetik, Hayvan Barınaklarının Planlanması, Hayvan Besleme Bilgisi, Hayvan Sağlığı ve Hastalıklar, Parazitoloji, Hayvan Islahı, Üreme Bilgisi ve Tohumlama, Yemler Bilgisi ve Teknolojisi, Salgın Hastalıklar ve Zoonozlar, Küçük baş Hayvan Yetiştiriciliği, Küçük baş Hayvan Besleme, Bilgisayar, Doğum Bilgisi, Büyük baş Hayvan Yetiştiriciliği, Büyük baş Hayvan Besleme, Rasyon Hazırlama, Çiftlik Yönetimi, Sürü Sağlığı ve Hijyeni gibi mesleğe yönelik dersler  verilmektedir. Öğrencilerimize  Bilgisayar laboratuarı ve projeksiyonlu sınıflarda teorik dersler verilmekte, okulumuza ait hayvan barınaklarında da uygulama yapma imkanı bulmaktadırlar. Ayrıca   yaz döneminde yapmış oldukları I.EDÖ ve II.EDÖ çalışmalarla almış oldukları dersleri pratikte uygulama imkanı bulmaktadır. Program öğrencilerimiz Eğitim öğretim süresi içinde uzman kişiler tarafından verilen seminerlere katılarak ve özel sektör ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait işletmelere yapılan teknik geziler sayesinde alanlarında uzmanlaşmaktadırlar.

1-Büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile ilgili temel, güncel  bilgileri bilmeli ve bu bilgileri pratikte uygulayabilme becerinin geliştirilmesi

2-Süt ve besi hayvancılığı ile ilgili çiftlik idaresi, bakım-beslenme, bulaşıcı hastalıklar ve zoonozlara karşı koruma, kontrol ve mücadele için uygulamalarda beceri geliştirme

3-Süt ve besi hayvanlarının yaşam kalitesi ve konforu konusunda bilgiye sahip olma,  Alanla ilgili teknolojik yeniliklerin takip edebilme becerisinin geliştirilmesi

4-Ortaya  çıkabilecek sorunları tespit edebilme ve bu sorunlara çözüm üretebilme, Yetiştirici ile ilgili meslek kuruluşları arasında koordinasyonu sağlayabilme becerisini geliştirme

5-Mesleki sorumluluğa sahip olma

Burs Olanakları

          Öğrenciler eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen öğrenim, burs ve harç kredisinden yararlanabilmektedirler. Ayrıca, başarılı öğrencilerin üniversitenin, özel vakıf kuruluşları tarafından verilen burslardan yararlanma olanakları bulunmaktadır.

İş ve İstihdam Olanakları

Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinde,

Büyük ve küçük baş hayvan yetiştiriciliği yapan özel işletmelerde,

Yem fabrikalarında,

Yem kalite kontrol laboratuarlarında,

Sığır, koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerinde,

Özel tarım ve hayvancılık danışmanlık bürolarında,

Gıda üretimi yapan küçük işletmelerde gıda üretim kontrolörü olarak,

Yem katkı maddesi üreten ve pazarlayan işletmelerde,

Hayvan ilaç deposu departmanlığın da çalışabilirler ve

Mezun olan öğrencilerimiz kendi hayvancılık işletmelerini de kurabilirler.

Akademik Eğitim Olanakları

          Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği Önlisans Programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde ülkemizdeki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerin;

1- Zootekni

          Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Aynı zamanda Açık Öğretim Fakültesi İsletme ve İktisat Programlarına Lisans Öğrenimine Hazırlık Programına kayıt yaptırarak öğrenimlerine devam edebilmektedirler.

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Murat ÇİFTÇİ

mciftci@selcuk.edu.tr 

Bölüm Başkan Yardımcısı  
Program Koordinatörü Öğr. Gör. Murat ÇİFTÇİ
Program Danışmanları Öğr. Gör. Murat ÇİFTÇİ
Program Öğretim Elemanları Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKÖZ

Yrd. Doç. Dr. Ali KARABACAK

Öğr. Gör. Murat ÇİFTÇİ

Okutman Faika ŞANAL KARAHAN (Yabancı Dil)

Uzman Vahdettin SARIYEL

DERSLER

1. SINIF GÜZ YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Saat

Kredi

Z/M/S

AKTS

6303101

AtatÜrk İlkelerİ ve İnkILAP Tarihi-I

2

0

2

2

Z

2

6303102

YabancI Dİl-I

2

0

2

2

Z

2

6303103

TÜrk Dİlİ -I

2

0

2

2

Z

2

6303105

Genel Zoolojİ

3

0

3

3

S

3

6303106

Hayvan Anatomiİsİ ve Fİzyolojİsİ

3

1

4

3,5

M

4

6303107

Genel Mİkrobİyolojİ

3

1

4

3,5

M

4

6303110

Hayvan YetİŞtİrme İlkelerİ

2

2

4

3

M

4

6303111

Hayvan Ekolojİsİ  ve Çevrecİlİk

2

2

4

3

S

4

 

TOPLAM

19

6

25

22

 

25

 1. SINIF BAHAR YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Saat

Kredi

Z/M/S

AKTS

6303201

AtatÜrk İlkeleri ve İnkILAP Tarihi-II

2

0

2

2

Z

2

6303202

YabancI Dil-II

2

0

2

2

Z

2

6303203

TÜrk Dili-II

2

0

2

2

Z

2

6303204

Genetik

3

0

3

3

M

3

6303209

Hayvan BarInaklarININ PlanlanMASI

2

1

3

2,5

S

3

6303211

Hayvan Besleme Bilgisi

3

0

3

3

M

3

6303213

I. EDÖ (Staj 20 İş Günü)

0

0

0

0

S

8

6303214

Hayvan SaĞlIĞI ve HastalIklar

3

1

4

3,5

M

4

6303215

Parazitoloji

3

0

3

3

M

3

 

TOPLAM

20

2

22

21

 

30

 2. SINIF GÜZ YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Saat

Kredi

Z/M/S

AKTS

6303309

Hayvan IslahI

3

0

3

3

M

3

6303312

Üreme Bilgisi ve Suni Tohumlama

3

1

4

3,5

M

4

6303313

Yemler Bilgisi ve Teknolojisi

4

0

4

4

S

4

6303317

SalgIn HastalIklar ve Zoonozlar

3

1

4

3,5

M

4

6307318

KÜÇÜk BaŞ  Hayvan YetiŞtiriciliĞi

2

2

4

3

M

4

6303319

KÜÇÜk BaŞ  Hayvan  Besleme

3

0

3

3

M

3

 

TOPLAM

18

4

22

20

 

22

 2. SINIF BAHAR YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Saat

Kredi

Z/M/S

AKTS

6303411

DoĞum Bilgisi

2

2

4

3

M

4

6303414

II. EDÖ (Staj 20 İş Günü)

0

0

0

0

S

8

6303415

BÜyÜk BaŞ Hayvan YetiŞriciliĞi

2

2

4

3

M

4

6303416

Rasyon HazIrlama

4

0

4

4

M

4

6303417

Çiftlik YÖnetimi

4

2

6

5

M

6

6303418

BÜyÜk BaŞ Hayvan Besleme

3

0

3

3

M

3

6303419

SÜrÜ SaĞlIĞI ve Hijyeni

2

2

4

3

M

4

 

TOPLAM

17

8

25

21

 

33

 

GENEL TOPLAM

74

20

94

84

 

  110

  Z= ZORUNLU DERS       M= MESLEK DERSİ    S= SEÇMELİ DERS    

Birinci yıl sonunda yaz döneminde 20 İş günü EDÖ I (staj 1) çalışması

İkinci yıl sonunda yaz döneminde 20 İş günü EDÖ II (staj 2) çalışması

DERS İÇERİKLERİ

DERS İÇERİĞİ YAZDIRMAK İÇİN TIKLAYINIZ

1. SINIF GÜZ YARIYILI

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6303101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

I.Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi Z/M/S AKTS

2

0

2

Z 2

Dersin İçeriği

İnkılâp ve İnkılâpla Alakalı kavramlar, Türk İnkılâbını Hazırlayan Sebepler Osmanlı Devletinin Yıkılışı, XIX Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Yenilik Hareketleri,Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Hareketleri, XX. Yüzyıl başlarında Osmanlı Devletinin Durumu, Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Siyasi ve Askeri, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin Yıkılışı, Birinci Dünya Savaşı’nın Sebepleri, Birinci Dünya Savaşı’nın Başlaması ve Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girişi,Birinci Dünya Savaşı’nda Türk Cepheleri,Osmanlı Devleti’ni Paylaşma Projeleri,Birinci Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi ve Yapılan Anlaşmalar Milli Mücadele Dönemi, Azınlıkların Faaliyetleri ve Ayrılıkçı Cemiyetler Milli Mücadeleye Hazırlık, İzmir’in İşgali, Mustafa Kemal’in İstanbul’da ve Anadolu’da Yürütülen Faaliyetleri

 Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6303102

Türk Dili-I

I. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi Z/M/S AKTS

2

0

2

Z 2

Dersin İçeriği

Dil Nedir?, Dünya üzerindeki diller, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Dil bilgisi,sözcük,cümle, Kelime Türleri, Anlatım düzeni ve biçimleri, Yazılı anlatımda başarılı olmanın yolları, Kompozisyon. Yazılı ve sözlü kompozisyon, Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri,Hazırlıklı Konuşmalar, Hazırlıksız konuşmalar, Diksiyon , Ses,vurgu ve ton , Okunan bir kitabın sunumu.

 Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6303103

Yabancı Dil-I

I. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi Z/M/S AKTS

2

0

2

Z 2

Dersin İçeriği

Am / is/ are-my/your/his/her-Everyday objects-Numbers-Hello and goodbye am/ is/ are: questions and negatives-Possessive’s-Family-Opposites Present Simple1. He /she /it- Questions and negatives-Jobs- What time is it? Present Simple 2: I/you / we / they- Leisure activities-Social expressions. There is /are- Prepositions- some / any – this /that- Furniture-Directions 1. Can / can’t /could / couldn’t – was – were – Words that sound same. Past Simple 1. regular Verbs – Irrregular verbs- silent letters—special occasions Count and uncount nouns- I like / I’d like – much – many – food – Polite requestsComparatives and Superlatives- have got- Town and country Present Continuous- whose? – clothes . Going to future- Infinitive of purpose. Present Perfect + ever, never, yet, just- At the Airport

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6303105

Genel Zooloji

I. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi Z/M/S AKTS

3

0

3

S 3

Dersin İçeriği

Biyoloji bilimleri, Bilimsel yöntem ve izlenecek yol, Hücre, Hücre bölünmeleri, Döllenme ve gelişme, Metabolizma, Beslenme ve vitaminler, Sistemler ve işlevleri, Genetik, Hayvanların sınıflandırılması

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6303106

Hayvan Anatomi ve Fizyolojisi

I. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi Z/M/S AKTS

3

1

3,5

M 4

Dersin İçeriği

Hareket sistemi anatomisi ve fizyolojisi, solunum sistemi ve fizyolojisi, sindirim sistemi ve fizyolojisi, dolaşım sistemi ve fizyolojisi, boşaltım sistemi ve fizyolojisi, üreme ve genital sistem anatomi ve fizyolojisi

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6303107

Genel Mikrobiyoloji

I. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi Z/M/S AKTS

3

1

3,5

M 4

Dersin İçeriği

Bakterilerin sınıflandırılması, morfolojisi, anatomik ve kimyasal yapısı, bakterilerin beslenmesi ve beslenme çeşitleri, Bakterilerde enzimler, üreme, birlikte yaşam ve variasyonlar. Bakterilerin izalasyonu, idenfikasyonu ve üretilmesi, Besi yerleri, preparat hazırlama ve boyama metotları. Viruslar hakkında bilgi

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6303110

Hayvan Yetiştirme İlkeleri

I. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi Z/M/S AKTS

2

2

3

M 4

Dersin İçeriği

Türkiye ve Dünya Hayvancılığı, Hayvansal Ürünlerin İnsan Beslenmesindeki Önemi, Türkiye Hayvancılığının Problemleri, Hayvan Türü ve Irklarının Tanıtılması, Çevre Hayvan İlişkileri, Hayvan Türü ve Irklarının Tanıtılması, Yetiştirme Metotları.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6303111

Hayvan Ekolojisi ve Çevrecilik

I. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi Z/M/S AKTS

2

2

3

S 4

Dersin İçeriği

Temel ekoloji bilgileri. Hayvan ekolojisinin temel bilgileri. Hayvansal üretim- ekolojik ilişkilerinin kurulması ve hayvanlar için uygun koşulların sağlanmasının gerekliliği ve yolları. Hayvanların çevresel istekleri ve çevresel değişikliklere uyabilme mekanizmaları. Hayvancılık sistemlerini etkileyen kirlilik. Hayvansal üretimden kaynaklanan kirlilikler. Hayvansal üretim- çevre kirliliği etkileşimleri

1. SINIF BAHAR YARIYILI

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6303201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

2. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

2

0

2

Z 2

Dersin İçeriği

Osmanlıda Yenileşme Hareketleri, Fransız Devrimi ve bunun Osmanlıdaki yansımaları, Balkan ve Dünya Savaşları, Milli mücadele, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Cumhuriyetin ilanı, Çağdaşlaşma ve yenileşme hareketleri, Atatürk ilkeleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel nitelikleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin stratejik konumu nedeniyle komşularıyla olan ilişkileri, Atatürk’ün Türk Dış Politikası (1923–1938), Konu tekrarı ve özetler, Değerlendirme

 Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6303202

Yabancı Dil-II

2. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

2

0

2

Z 2

Dersin İçeriği

Adverbs of location / noun clauses. Prefer / would rather. Adverbs of manner. Adverbial Clauses of Manner. Comparative / Superlative forms. Will / Going to. Possible / probable / modal verbs (may, might, can, could, must) with present progressive and past forms. Passive voice (present, past, future, modals). Present perfect tense (affirmative, negative, interrogative forms). Just, already, yet, still, since, for, ever, never. Adverbial clauses of purpose (so that, in order to, so as to, to).  The same as / different from Adverbial clauses of reason (because, since, as, due to, owing to, because of, on the ground of ... ) Adverbial clauses of result (so, therefore, that’s why, so ... that, such ... that)

 Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6303203

Türk Dili-II

2. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

2

0

2

Z 2

Dersin İçeriği

Türk dilinin sözcük yapısını kavrayabilme.Günlük hayattaki yazılı anlatım türlerini tanıyabilme. Noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme. Doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme. Araştırma,okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme. Türkçe'nin yapısal özelliklerini, kök ve eklerini kavrar Türkçe'de isim ve fiil çekimleri bilir. Kompozisyon yazımında planlama ve uygulama yapar. Anlatım biçimleri kavrar ve iletişimde kullanır. Yazılı ve sözlü anlatım türleri bilir. Noktalama ve yazım kuralları kavrar.  Anlatım bozuklukları kavrar ve Türkçe’yi doğru kullanır.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6303204

Genetik

2. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi Z/M/S AKTS

3

0

3

M 3

Dersin İçeriği

Genetik çalışmalarının tarihçesi, Mendelin çalışmaları, kalıtım, değişim, Mendelizmin temel ilkeleri, generasyonlar arası fiziki bağlantı, erkeklik dişilik ve buna bağlı karakterler, bağlantı, allel ve komşu genler arası ilişkiler, kantitatif karakterler, poligen teorisi, populasyon genetiği.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6303209

Hayvan Barınakları ve Planlanması

2. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi Z/M/S AKTS

2

1

2,5

S 3

Dersin İçeriği

Hayvan barınaklarının projelendirilmesi, çevre şartlarının hayvanlara etkileri, ahırların ve ağılların planlanması, tavuk kümeslerinde planlama, barınaklarda havalandırma.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6303211

Hayvan Besleme Bilgisi

2. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi Z/M/S AKTS

3

0

3

M 3

Dersin İçeriği

Besleme nedir? Besin maddeleri, sindirim, absorbsiyonları, metabolizmaları, yem hammaddeleri, yem analizleri.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6303213

I.Endüstriye Dayalı Öğretim

2. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi Z/M/S AKTS

0

0

0

S 8

Dersin İçeriği

Uygulama ve  Değerlendirme

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6303214

Hayvan Sağlığı ve Hastalıklar

2. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi Z/M/S AKTS

3

1

3,5

M 4

Dersin İçeriği

Hayvanların Sağlığını Koruma, Hayvanlar İçin Sağlıklı Ortamın Oluşturulması, Hastalık Etkenleri, Hayvan Muayene Şekilleri ve Teşhise Faydalı Bilgiler, Dezenfektan Maddeleri, Antiseptik Maddeleri, Antiseptik Maddeleri ve  Hijyen, Aşılar.Hastalık etkenleri, mikroorganizmaların tanımı, bakteri enfeksiyonları, viral enfeksiyonlar, mantar enfeksiyonları, ihbari mecburi hastalıklar, salgın hastalıklar, metabolik hastalıklar, vitamin noksanlığı

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati: 

6303215

Parazitoloji

2. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi Z/M/S AKTS

3

0

3

M 3

Dersin İçeriği

Genel parasitology, parazit ve parazitolojinin tanımı, parazitismus çeşitleri, konakçı- parazit ilişkileri, parazitlerin gelişmesi, paraziter hastalıklarda semptom, teşhis, prognoz, sağıtım, koruma, zoonoz parazitler. Özel Parazitoloji : Helmintoloji (cestod, trematod, nematod)

2. SINIF GÜZ YARIYILI

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6303309

Hayvan Islahı

3. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

3

0

3

M 3

Dersin İçeriği

Çevre faktörlerinin etkileri ve standartlaştırma, Grup içi korelasyon ve tekrarlanma derecesi, Path katsayısı – Belirleme katsayısı, Kalıtım derecesini tahmin metotları, Eşikli karakterlerde kalıtım derecesi, Familya ortalamalarına ait kalıtım derecesi, Kombine seleksiyonda W katsayısı, Genetik korelasyon, Genotip x Çevre interaksiyonunun hesaplanması.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6303312

Üreme Bilgisi ve Suni Tohumlama

3. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

3

1

3,5

M 4

Dersin İçeriği

Çiftlik hayvanlarının üreme organlarının anatomisi, üreme fizyolojisi ve  infertilite proplemleri, üremenin denetlenmesi ve suni tohumlama becerilerinin artırılmasına yönelik konular anlatılmaktadır.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6303313

Yemler Bilgisi ve Teknolojisi

3. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

4

0

4

S 4

Dersin İçeriği

Yemlerin tanımı ve sınıflandırılması, kaba yemler, enerji yemleri, protein yemleri, yem katkı maddeleri, karma yem ve teknolojisi.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6303317

Salgın Hastalıklar ve Zoonozlar

3. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

3

1

3,5

M 4

Dersin İçeriği

Hayvanlardan insanlara veya insanlardan hayvanlara bulaşan zoonozların anlatılması; bu hastalıklardan korunma yolları, ve mücadele, Brucella, Tuberkuloz, Sığır Vebası, Tetanoz, Kuduz, Anthrax, Şap, Leptospirozis,

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6303318

Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği

3. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

2

2

3

M 4

Dersin İçeriği

Koyun ve keçi ırkları, koyun yetiştiriciliğinde sürü büyüklüğü, ağıl temizliği ve dezenfeksiyon, banyo tırnak kuyruk kesme ve kastrasyon, kırkım ve yapağı, koç teke katımı, koyunlarda gebeliğin saptanması, gebelik ve doğum, doğum sonrası kuzu ve oğlak büyütme, sağım, koyun ve keçilerde numaralama, kayıt tutma, kuzu üretimi yöntemler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6303319

Küçük Baş Hayvan Besleme

3. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

3

0

3

M 3

Dersin İçeriği

Kuzu büyütme yöntemleri, kuzu besisinde uygulanan beslenme yöntemleri, damızlık koyunlarda asım öncesi ve asım döneminde besleme, doğum öncesi ve laktasyon döneminde beslenme, flashing, yapay süt emzirme yöntemleri  Oğlak büyütme yöntemleri, oğlak besisinde uygulanan beslenme yöntemleri, damızlık keçilerde asım öncesi ve asım döneminde besleme, doğum öncesi ve laktasyon döneminde beslenme, flashing, yapay süt emzirme yöntemleri

2. SINIF BAHAR YARIYILI

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6303411

Doğum Bilgisi

4. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

2

2

4

M 4

Dersin İçeriği

Çiftlik hayvanlarında gebelik fizyolojisi, gebelik patolojisi, gebelik muayene yöntemleri ve gebeliğin belirlenmesi, doğum , güç doğum ve güç doğuma yaklaşım, laktasyon ve meme hastalıkları gibi konular verilmektedir.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6303414

II. Endüstriye Dayalı Öğretim

4. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

0

0

0

S 8

Dersin İçeriği

Uygulama ve  Değerlendirme

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6303415

Büyük Baş Hayvan Yetiştiriciliği

4. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

2

2

4

M 4

Dersin İçeriği

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin ekonomik önemi, sığırların sınıflandırılması, sığır yetiştiriciliğinde önemli hususlar, sığırcılık işletme şekilleri, pratik yetiştirme, sığırcılıkta barınma.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6303416

Rasyon Hazırlama

4. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

4

0

4

M 4

Dersin İçeriği

Rasyonun tanımı, rasyon hazırlanmasındaki aşamalar, rasyon hazırlama yöntemleri. Yem hammaddelerinin besin maddesi içerikleri,  ruminant rasyonlarının hazırlanması. (Süt sığırları için, Besi Sığırları için, Koyun ve Keçiler için)

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6303417

Çiftlik Yönetimi

4. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

4

2

5

M 6

Dersin İçeriği

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara ilişkin hizmetler ( kayıt tutma, kulak küpesi takma, tırnak kesme, kırkım, boynuz köreltme, meraya çıkarma zamanlarının tespiti, barınak temizliği ve hijyeni, gübre idaresi, beslenme programının düzenlenmesi, kızgınlık programının düzenlenmesi, aşım)

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6303418

Büyük Baş Hayvan Besleme

4. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

3

0

3

M 3

Dersin İçeriği

Başarılı bir süt için beslemenin önemi, kuruda ki ineklerin beslenmesi, laktasyon ve laktasyon eğrisi,, rasyonların yapısının ve uygulanan yemleme tekniğinin süt kalitesi üzerindeki etkileri, rasyonların yapısı ile sut sığırlarının sağlığı, arasındaki ilişkiler, kış yemlemesi, merada yemleme, düvelerin ve buzaların beslenmesi, Sığır Besisi

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6303419

Sürü Sağlığı ve Hijyeni

4. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

2

2

3

M 4

Dersin İçeriği

Asepsi – Antisepsi , Evcil hayvanlari tutma ve baglama yöntemleri, Punksiyon ve enjeksiyonlar , Asi – test uygulama yöntemleri , Kanama ve kanamayi durdurma, Narkoz ve anestezi , Apse ve drenaj , Kan alma ve kanamayi önleme , Dikisler , Meteryal, Dikis çesitleri, Pansuman ve bandaj, Burun – özejagus sondasi ve rumen sondasinin kullanisi, Operasyon alet ve malzemeleri, Klinik muayene yöntemleri, Muayene semasi, Anemnez, Sistemlerin muayenesi

Anasayfa