Labotant ve Veteriner Sağlık Programı

 Program Hakkında Bilgi

           Laborant ve Veteriner Sağlık Programında; Derse dayalı yöntem, Probleme dayalı yöntem, Görsel ve uygulamalı yöntem, Tartışmaya dayalı yöntem gibi ders işleme metotları uygulanmaktadır. Bu yöntemler kendi içlerinde laboratuar çalışmaları, uygulamalar, proje çalışmaları ve teknik gezilerle desteklenmektedir. Her yıl 50 öğrenci kontenjanı olup, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında öğrenci alımına başlayacaktır.

 Programın  Amaçları

          Laborant ve Veteriner Sağlık Programı; Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemlerini almak. Laboratuar cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak. Laboratuar eksiklerini belirlemek ve istekte bulunmak. Hastadan biyolojik materyalleri (kan, idrar, kültür vs.) almak. Hastadan alınan örneklerin uygun şartlarda saklanması ve muhafazasını sağlamak. Materyalleri analize hazırlamak, Materyal analizlerini ( biyokimyasal, mikrobiyolojik, patolojik hematolojik vs.) yapmak. Materyal analiz sonuçlarını kontrol etmek, materyal analiz sonuçlarını laboratuar uzmanına ulaştırmak, mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek. İnsan ve hayvan haklarını unutmadan şefkatle hastalara yaklaşmak ve psikolojilerini anlamaya gayret ederek çalışmak. Her türlü arazi ve doğa şartında teknik donanımı kullanmak, pratik testler uygulamak, veterinerlik alanında sürü tedavisi, aşı uygulamaları konusunda hızlı ve verimli çalışmak. Hayvancılıkta verimin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak. Hasta bakımı, ilkyardım ile hekim ve veteriner hekim tarafından önerilmiş tedavi yollarının en etkili ve hızlı biçimde uygulamayı hedeflemektedir.

1-Bilimsel düşünme, araştırma, incelemeyi geliştirme

2-Laborant ve Veteriner Sağlık alanında teknik bilgiye sahip ara eleman yetiştirme

3-Öğrencilere lisans eğitimini tamamlayabilme imkanın oluşturulması

4-Öğrencilerin mesleki nosyonu almasını, girişimci ve hayata hazır olmasını sağlamak

5-Laborant ve Veteriner Sağlık konusunda temel bilgilere sahip olma

6-Laborant ve Veteriner Sağlık konusunda kazandığı bilgileri sahaya uygulayabilme

7-Hayvan, yetiştirici, ülke, meslek ve çevre yararını kişisel çıkarının üstünde tutma

8-Topluma örnek, güncel ve gelişmeye açık ve çevresiyle barışık elemanlar yetiştirme

9-Üniversite ve Yüksek okulumuzun adını onurla taşıyabilen ve örnek öğrenciler yetiştirme

 

Programın Sağladığı Kazanımlar

 

          Laborant ve Veteriner Sağlık Programı konusunda uzmanlaşmış teknik elamanlar yetiştirerek bölgesel gelişmelere hız kazandırmak  ve ülke ekonomisine katkıda bulunmayı amaçladığından bu amaca ulaşabilmek için eğitim ve öğretim süresince öğrencilere; Tıbbi Laboratuar Tekniği, Fizyoloji, Temel Anatomi, Genel Mikrobiyoloji, Hijyen ve Sanitasyon, Çevre Koruma, Hayvan Yetiştirme İlkeleri, Tıbbi Laboratuar Uygulamaları, Temel Tıbbi Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Deontoloji Kuralları ve Mesleki Çalışma Teknikleri, Klinik Uygulama, Üreme Bilgisi ve Tohumlama, Salgın Hastalıklar ve Zoonozlar, Hayvan Sağlığı ve Hastalıklarından Korunma, Meme Sağlığı ve Hastalıkları, Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği, Büyük Baş Hayvan Yetiştiriciliği, Mekanizasyon ve Proje Hazırlama, Hayvan Besleme ve Yem Bilgi Teknolojisi, Uygulamalı Suni Tohumlama, Hastalıklar ve Tedavi Teknikleri, Doğum Bilgisi, Aşı Bilgisi ve Uygulamaları, Sahada Klinik Uygulama, Arı Yetiştiriciliği ve Hastalıkları, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği ve Hastalıkları, gibi mesleğe yönelik dersler  verilmektedir. Öğrencilerimize  Bilgisayar laboratuarı ve projeksiyonlu sınıflarda teorik dersler verilmekte, okulumuza ait hayvan barınaklarında da uygulama yapma imkanı bulmaktadırlar. Ayrıca   yaz döneminde yapmış oldukları I.EDÖ ve II.EDÖ çalışmalarla almış oldukları dersleri pratikte uygulama imkanı bulmaktadır. Program öğrencilerimiz Eğitim öğretim süresi içinde uzman kişiler tarafından verilen seminerlere katılarak ve özel sektör ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait işletmelere yapılan teknik geziler sayesinde alanlarında uzmanlaşmaktadırlar.

1-Laboratuvarla ile ilgili temel, güncel  bilgileri bilmeli ve bu bilgileri pratikte uygulayabilme becerisinin geliştirilmesi

2-Hayvancılık ile ilgili çiftlik idaresi, bakım-beslenme, bulaşıcı hastalıklar ve zoonozlara karşı koruma, kontrol ve mücadele için uygulamalarda beceri geliştirme

3-Hayvanların yaşam kalitesi ve konforu konusunda bilgiye sahip olma,  Alanla ilgili teknolojik yeniliklerin takip edebilme becerisinin geliştirilmesi

4-Ortaya  çıkabilecek sorunları tespit edebilme ve bu sorunlara çözüm üretebilme, Yetiştirici ile ilgili meslek kuruluşları arasında koordinasyonu sağlayabilme becerisini geliştirme

5-Mesleki sorumluluğa sahip olma

Burs Olanakları

          Öğrenciler eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen öğrenim, burs ve harç kredisinden yararlanabilmektedirler. Ayrıca, başarılı öğrencilerin üniversitenin, özel vakıf kuruluşları tarafından verilen burslardan yararlanma olanakları bulunmaktadır.

İş ve İstihdam Olanakları

Laborant ve Veteriner Sağlık Programından mezun olan öğrencilerimiz; Devlete ait Tıbbi Tahlil Laboratuarlarında (KPSS puanına göre ), Tarım Bakanlığının ilan edeceği açık kadrolarda (Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Tarım il ve ilçe müdürlükleri, İl kontrol laboratuarları, Hayvancılık Araştırma Enstitüleri, Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri, Belediyeler) (KPSS puanına göre) görev alabileceği gibi, Damızlık yetiştirici (Sığır, Koyun ve keçi) birliklerin, Süt üretici Birlikleri, Özel Veteriner Klinikleri (poliklinik, Pet-klinikleri), Hayvan Hastaneleri, Büyük ve Küçük Baş Hayvan Çiftlikleri, Hayvancılık işletmeleri, kamuya ait üretim çiftlikleri, Gıda üretim tesisleri, Yem sanayii, Deney hayvanlarının üretim yerleri ve deney yapacak olan laboratuarlar, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, veteriner ilaç, aşı, serum, araç ve gereç üretimini yapan ve bunların tanıtımını pazarlamasını yapan firmalar ile yetki ve sorumlulukları içine giren diğer kuruluşlar çalışma alanlarıdır.

Akademik Eğitim Olanakları

         Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde ülkemizdeki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerin;

1- Biyoloji

2- Veteriner Fakültesi

          Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Aynı zamanda Açık Öğretim Fakültesi İsletme ve İktisat Programlarına Lisans Öğrenimine Hazırlık Programına kayıt yaptırarak öğrenimlerine devam edebilmektedirler.

Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKÖZ

makoz@selcuk.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı  
Program Koordinatörü  
Program Danışmanları  
Program Öğretim Elemanları Okutman İbrahim PEHLİVAN

Öğr. Gör. Emine ERDEM

Öğr. Gör. Halime ALP

Okutman Faika ŞANAL KARAHAN (Yabancı Dil)

DERSLER

1. SINIF GÜZ YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Saat

Kredi

Z/M/S

AKTS

6311101

AtatÜrk İlkelerİ ve İnkILAP Tarihi-I

2

0

2

2

Z

2

6311102

TÜrk Dİlİ -I

2

0

2

2

Z

2

6311103

YABANCI Dİl-I (İngilizce)

2

0

2

2

Z

2

6311104

TIBBİ LABORATUAR TEKNİĞİ

2

2

4

3

M

4

6311105

Fİzyolojİ

3

1

4

3,5

M

4

6311106

TEMEL ANATOMİ

3

1

4

3,5

M

4

6311107

Genel Mİkrobİyolojİ

2

2

4

3

M

4

6311108

HİJYEN VE SANİTASYON

3

0

3

3

M

3

6311109

Çevre KORUMA

3

0

3

3

S

3

 

TOPLAM

22

6

28

25

 

27

 1. SINIF BAHAR YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Saat

Kredi

Z/M/S

AKTS

6311201

AtatÜrk İlkeleri ve İnkILAP Tarihi-II

2

0

2

2

Z

2

6311202

TÜrk Dili-II

2

0

2

2

Z

2

6311203

YabancI Dil-II

2

0

2

2

Z

2

6311204

HAYVAN YETİŞTİRME İLKELERİ

2

2

4

3

M

4

6311205

TIBBİ LABORATUAR UYGULAMALARI

2

2

4

3

M

4

6311206

TEMEL TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

2

2

4

3

M

4

6311207

PARAZİTOLOJİ

2

2

4

3

M

4

6311208

DEONTOLOJİ KURALLARI VE MESLEKİ ÇALIŞMA TEKNİKLERİ

2

0

2

2

M

2

6311209

I. EDÖ (Staj 30 İş Günü)

0

0

0

0

S

8

 

TOPLAM

16

8

24

20

 

32

 2. SINIF GÜZ YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Saat

Kredi

Z/M/S

AKTS

6311301

KLİNİK UYGULAMA

2

2

4

3

M

4

6311302

Üreme Bilgisi ve Suni Tohumlama

2

2

4

3

M

4

6311303

SalgIn HastalIklar ve Zoonozlar

3

0

3

3

M

3

6311304

HAYVAN SaĞLIĞI VE HastalIklarINDAN KORUNMA

3

0

3

3

M

3

6311305

MEME SaĞLĞI VE HastalIklarI

3

0

3

3

S

3

6311306

KÜÇÜk BaŞ  Hayvan YetiŞtiriciliĞi

2

2

4

3

S

4

6311307

BÜYÜk BaŞ  Hayvan YetiŞtiriciliĞi

2

2

4

3

S

4

6311308

HAYVAN BESLEME VE Yem Bilgi Teknolojisi

2

2

4

3

S

4

 

TOPLAM

19

10

29

24

 

29

 2. SINIF BAHAR YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Saat

Kredi

Z/M/S

AKTS

6311401

HASTALIKLAR VE TEDAVİ TEKNİKLERİ

4

0

4

4

M

4

6311402

DoĞum Bilgisi

2

2

4

3

M

4

6311403

AŞI BİLGİSİ VE UYGULAMALARI

2

2

4

3

M

4

6311404

SAHADA KLİNİK UYGULAMA

0

4

4

2

S

4

6311405

ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE HASTALIKLARI

2

2

4

3

S

4

6311406

KANATLI Hayvan YETİŞTİRİCİLİĞİ VE HASTALIKLARI

2

2

4

3

S

4

6311407

II. EDÖ (Staj 30 İş Günü)

0

0

0

0

S

8

 

TOPLAM

12

12

24

18

 

32

 

GENEL TOPLAM

69

36

105

87

 

  120

  Z= ZORUNLU DERS       M= MESLEK DERSİ    S= SEÇMELİ DERS    

Birinci yıl sonunda yaz döneminde 30 İş günü EDÖ I (staj 1) çalışması

İkinci yıl sonunda yaz döneminde 30 İş günü EDÖ II (staj 2) çalışması

DERS İÇERİKLERİ

DERS İÇERİĞİ YAZDIRMAK İÇİN TIKLAYINIZ

1. SINIF GÜZ YARIYILI

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6311101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

I.Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi Z/M/S AKTS

2

0

2

Z 2

Dersin İçeriği

İnkılâp ve İnkılâpla Alakalı kavramlar, Türk İnkılâbını Hazırlayan Sebepler Osmanlı Devletinin Yıkılışı, XIX Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Yenilik Hareketleri,Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Hareketleri, XX. Yüzyıl başlarında Osmanlı Devletinin Durumu, Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Siyasi ve Askeri, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin Yıkılışı, Birinci Dünya Savaşı’nın Sebepleri, Birinci Dünya Savaşı’nın Başlaması ve Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girişi,Birinci Dünya Savaşı’nda Türk Cepheleri,Osmanlı Devleti’ni Paylaşma Projeleri,Birinci Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi ve Yapılan Anlaşmalar Milli Mücadele Dönemi, Azınlıkların Faaliyetleri ve Ayrılıkçı Cemiyetler Milli Mücadeleye Hazırlık, İzmir’in İşgali, Mustafa Kemal’in İstanbul’da ve Anadolu’da Yürütülen Faaliyetleri

 Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6311102

Türk Dili-I

I. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi Z/M/S AKTS

2

0

2

Z 2

Dersin İçeriği

Dil Nedir?, Dünya üzerindeki diller, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Dil bilgisi,sözcük,cümle, Kelime Türleri, Anlatım düzeni ve biçimleri, Yazılı anlatımda başarılı olmanın yolları, Kompozisyon. Yazılı ve sözlü kompozisyon, Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri,Hazırlıklı Konuşmalar, Hazırlıksız konuşmalar, Diksiyon , Ses,vurgu ve ton , Okunan bir kitabın sunumu.

 Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6311103

Yabancı Dil-I

I. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi Z/M/S AKTS

2

0

2

Z 2

Dersin İçeriği

Am / is/ are-my/your/his/her-Everyday objects-Numbers-Hello and goodbye am/ is/ are: questions and negatives-Possessive’s-Family-Opposites Present Simple1. He /she /it- Questions and negatives-Jobs- What time is it? Present Simple 2: I/you / we / they- Leisure activities-Social expressions. There is /are- Prepositions- some / any – this /that- Furniture-Directions 1. Can / can’t /could / couldn’t – was – were – Words that sound same. Past Simple 1. regular Verbs – Irrregular verbs- silent letters—special occasions Count and uncount nouns- I like / I’d like – much – many – food – Polite requestsComparatives and Superlatives- have got- Town and country Present Continuous- whose? – clothes . Going to future- Infinitive of purpose. Present Perfect + ever, never, yet, just- At the Airport

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6311104

Tıbbi Laboratuar Tekniği

I. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi Z/M/S AKTS

2

2

3

M 4

Dersin İçeriği

Laboratuarda çalışırken dikkat edilmesi gereken kurallar; Laboratuvada kullanılan cam ve plastik malzemeler; Laboratuarda malzeme temizliği; Sterilizasyon ve dezenfeksiyon; Ölçme ve ölçü birimleri; Saf su sistemleri; Etüv, sterilizatör, otoklav, su banyosu tanıtımı ve kullanımı; Laboratuarda kullanılan karıştırıcılar, ısıtıcı ve soğutucu sistemler; Santrifüj ve santrifügasyon; Terazi çeşitleri ve kullanımı; Ph kavramı ve ölçümü; Mikroskop çeşitleri ve özellikleri; Klasik ışık mikroskobu ve kullanımı

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6311105

Fizyoloji

I. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi Z/M/S AKTS

3

1

3,5

M 4

Dersin İçeriği

insan vücudunun ve organizmayı oluşturan çeşitli hücre, doku, ve organ sistemlerinin işleyişi ve burada ortaya çıkan temel biyolojik olayların mekanizması, canlı yapının fizyolojik sürecin oluş biçimini ve biyolojik olayların mekanizması, Hücrenin ve hücre zarının yapısı ve fonksiyonları, hücre organellerinin görevleri, hücre fizyolojisi, Uyarılabilen dokular, impuls ve aksiyon potansiyelinin oluşum mekanizması, düz, çizgili ve kalp kasında gerçekleşen kasılma mekanizması ve özellikleri, Nöronlar ve sinapsların yapısı ve buralarda vuku bulan impuls iletiminin mekanizması ve özellikleri, Merkezi, periferik ve otonom sinir sisteminin fonksiyonel yapısı ve işleyişi, refleks ve organize faaliyetler yolu ile bu sistemlerin homeostazisin sağlanmasındaki fonksiyonları, Duyu organlarının işleyişi, Hipofiz, tiroid, paratiroid, adrenal korteks ve medulla, pankreas ve gonadlar gibi iç salgı elemanların yaptıkları hormonların vücut fonksiyonları üzerindeki etkileri; Homeostazın sağlanmasında iç salgı sisteminin rolü ve endokrin faaliyetin düzenlenmesi, Kanın görevleri ve eritrosit, lökosit, trombositlerin fonksiyonları, sedimentasyon, hematokrit, kan uyuşmazlıkları, pıhtılaşma ve bağışıklık mekanizmaları, Damar sistemi ve kalp içinde kan akımının özellikleri; nabız ve tansiyonu belirleyen faktörler; küçük ve büyük dolaşım ile kalp siklusu; kalbin özel iletim sisteminin yapısı ve kalp içi impuls iletiminin özellikleri ile elektrokardiyogramda gözlenmesi, Solunum sisteminin temel fonksiyonları ve fizyolojik anatomisi, solunum mekaniği, inspirasyon ve ekspirasyon gibi akciğer fonksiyonu ile ilgili temel olaylar; akciğer volum ve kapasiteleri, Böbrekte metabolik atıkların eliminasyonu ve idrar oluşumunda etkili olan mekanizmalar ve nefronun fonksiyonel yapılarının öğrenilmesi; Sıvı elektrolit ve asit baz dengesinin sağlanmasında böbreğin rolü ve düzenleyici mekanizmalar

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6311106

Temel Anatomi

I. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi Z/M/S AKTS

3

1

3,5

M 4

Dersin İçeriği

Anatominin tanımı, genel bölümleri, temel kavramlar,Hücre, anatomik terimler, kranium ,İskelet sisteminin devamı,eklemler, Kaslar,Dolaşım sistemi, Endokrin sistemi, Solunum sistemi,, Sindirim sistemi, Boşaltım sistemi, Üreme sistemi, Sinir sistemi, Topografik anatomi.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6311107

Genel Mikrobiyoloji

I. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi Z/M/S AKTS

2

2

3

M 4

Dersin İçeriği

Mikrobiyoloji tanımı ve kapsamı. Tarihçe. Hücre kimyası. Prokaryotik protisler (Bakteriler). Ökaryotik (Mantarlar, Algler, Protozoolar) protisler.Virüsler. Mikroorganizmaların beslenmesi, gelişmesi ve çoğalması. Mikrobiyal metabolizma. Mikrobiyal genetik. Mikroorganizmaların kontrolü. Mikroorganizma- insan ilişkisi ve infeksiyonlar. Çevre mikrobiyolojisi

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6311108

Hijyen ve Sanitasyon

I. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi Z/M/S AKTS

3

0

3

M 3

Dersin İçeriği

Sanitasyon Nedir ve Hayvancılık İşletmelerinde Sanitasyona Giriş, Temizlik Malzemeleri, Temizlik Malzemeleri, İşletmelerde Temizlik ve Dezenfeksiyon, Kişisel Hijyen, Kişisel Temizlik Kuralları, İşletmelerde Tuvaletler ve El Yıkama Alanları, Periyodik Sağlık Kontrolleri, İşletme Giriş ve Çıkışları

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6311109

Çevre Koruma

I. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi Z/M/S AKTS

3

0

3

S 3
Dersin İçeriği Çevre Yönetmelik Bilgisi, Risk Analizi, Atık Depolama, Kişisel Korunma Önlemleri, Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği

1. SINIF BAHAR YARIYILI

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6311201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

2. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

2

0

2

Z 2

Dersin İçeriği

Osmanlıda Yenileşme Hareketleri, Fransız Devrimi ve bunun Osmanlıdaki yansımaları, Balkan ve Dünya Savaşları, Milli mücadele, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Cumhuriyetin ilanı, Çağdaşlaşma ve yenileşme hareketleri, Atatürk ilkeleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel nitelikleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin stratejik konumu nedeniyle komşularıyla olan ilişkileri, Atatürk’ün Türk Dış Politikası (1923–1938), Konu tekrarı ve özetler, Değerlendirme

 Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6311202

Türk Dili-II

2. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

2

0

2

Z 2

Dersin İçeriği

Türk dilinin sözcük yapısını kavrayabilme.Günlük hayattaki yazılı anlatım türlerini tanıyabilme. Noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme. Doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme. Araştırma,okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme. Türkçe'nin yapısal özelliklerini, kök ve eklerini kavrar Türkçe'de isim ve fiil çekimleri bilir. Kompozisyon yazımında planlama ve uygulama yapar. Anlatım biçimleri kavrar ve iletişimde kullanır. Yazılı ve sözlü anlatım türleri bilir. Noktalama ve yazım kuralları kavrar.  Anlatım bozuklukları kavrar ve Türkçe’yi doğru kullanır.

 Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6311203

Yabancı Dil-II

2. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

2

0

2

Z 2

Dersin İçeriği

Adverbs of location / noun clauses. Prefer / would rather. Adverbs of manner. Adverbial Clauses of Manner. Comparative / Superlative forms. Will / Going to. Possible / probable / modal verbs (may, might, can, could, must) with present progressive and past forms. Passive voice (present, past, future, modals). Present perfect tense (affirmative, negative, interrogative forms). Just, already, yet, still, since, for, ever, never. Adverbial clauses of purpose (so that, in order to, so as to, to). The same as / different from Adverbial clauses of reason (because, since, as, due to, owing to, because of, on the ground of ... ) Adverbial clauses of result (so, therefore, that’s why, so ... that, such ... that)

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6311204

Hayvan Yetiştirme İlkeleri

2. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi Z/M/S AKTS

2

 2

3

M 4

Dersin İçeriği

Türkiye ve Dünya Hayvancılığı, Hayvansal Ürünlerin İnsan Beslenmesindeki Önemi, Türkiye Hayvancılığının Problemleri, Hayvan Türü ve Irklarının Tanıtılması, Çevre Hayvan İlişkileri, Hayvan Türü ve Irklarının Tanıtılması, Yetiştirme Metotları

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6311205

Tıbbi Laboratuar Uygulamaları

2. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi Z/M/S AKTS

2

 2

3

M 4

Dersin İçeriği

Laboratuarda çalışırken dikkat edilmesi gereken kurallar; Laboratuvada kullanılan cam ve plastik malzemeler; Laboratuarda malzeme temizliği; Sterilizasyon ve dezenfeksiyon; Ölçme ve ölçü birimleri; Saf su sistemleri; Etüv, sterilizatör, otoklav, su banyosu tanıtımı ve kullanımı; Laboratuarda kullanılan karıştırıcılar, ısıtıcı ve soğutucu sistemler; Santrifüj ve santrifügasyon;Terazi çeşitleri ve kullanımı;Ph kavramı ve ölçümü;Mikroskop çeşitleri ve özellikleri;Klasik ışık mikroskobu ve kullanımı

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6311206

Temel Tıbbi Mikrobiyoloji

2. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi Z/M/S AKTS

2

2

3

M 4

Dersin İçeriği

Mikrobiyolojinin tarihçesi, gelişimi ve temel kavramlar; Laboratuarda uygulanacak çalışma kuralları; Mikrobiyolojide Kullanılan Genel Araçlar-Cihazlar ve Mikroskoplar; Mikroorganizmaların sınıflandırılması ve genel özellikleri; Bakterilerin yapısı, üreme özellikleri, metabolizması; Bakterileri genetiği ve Antimikrobik maddeler; Enfeksiyon ve bulaşma yolları, sterilizasyon ve dezenfeksiyon; Mikroorganizmaların üretildiği ortamlar, Boyalar ve boyama yöntemleri; Stafilokok, streptokok, pnömokok ve basiller, mantarlar, virüsler hakkında genel bilgi

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6311207

Parazitoloji

2. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi Z/M/S AKTS

2

2

3

M 4

Dersin İçeriği

Genel parasitology, parazit ve parazitolojinin tanımı, parazitismus çeşitleri, konakçı- parazit ilişkileri, parazitlerin gelişmesi, paraziter hastalıklarda semptom, teşhis, prognoz, sağıtım, koruma, zoonoz parazitler. Özel Parazitoloji : Helmintoloji (cestod, trematod, nematod)

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6311208

Deontoloji Kuralları ve Mesleki Çalışma Teknikleri

2. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi Z/M/S AKTS

2

0

2

M 2

Dersin İçeriği

Tıbbi Deontoloji ve Etik Kavramı, Deontolojinin Tarihi Gelişimi, Tıbbi Deontoloji felsefesinin amaçları, Genel anlamda ahlak ve ahlaki değerler, Etik kodeksler, Etik ve Deontolojiyi etkileyen unsurlar, Mesleki etik ve mesleki değerler, Değerler çatışması, Türkiyede sağlık ile ilgili kurum ve kuruluşlar, Dünyada sağlık ile ilgili uluslar arası örgütler, Dünya Sağlık Örgütü, Tıbbi araştırmalarda etik ve Helsinki Bildirisi, Tıbbi kayıt tutmada etik

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati: 

6311209

I.Endüstriye Dayalı Öğretim

2. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi Z/M/S AKTS

0

0

0

S 8

Dersin İçeriği

Uygulama ve  Değerlendirme

2. SINIF GÜZ YARIYILI

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6311301

Klinik Uygulama

3. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

2

2

3

M 4

Dersin İçeriği

Tıbbi laboratuvarlarda çalışma kuralları, laboratuarlarda kullandığımız araçlar, aletler ve diğer malzemeler, laboratuarlarda sterilizasyon uygulaması, Tıbbi laboratuvarlarda dezenfekte, antisepsis, mikroorganizmaların renk pigmenti ile boyanarak incelenmesi, mikroorganizmalar için kültür ortamı, Mikroorganizmalar için aşılama ve kültür teknikleri, Hastalardan kanı alma hakkında ve kan numunelerinin saklanması hakkında kurallar, Tüm kandan ve anticoagulantstan plazma elde etmek, Serolojik testler, doping testleri, tıbbi atık.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6311302

Üreme Bilgisi ve Suni Tohumlama

3. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

2

2

3

M 4

Dersin İçeriği

Dişi ve erkek genital organların yapısı, fizyolojisini hormonal düzeni, Androlojik muayene sistematiği, Sperma alma yöntemleri, Spermanın biyokimyasal yapısı ile muayenesi, Spermanın sulandırılması ve kısa/uzun süre saklanması, Erkek hayvanlarda infertilite olguları, Dişilerde östrus belirtileri ile en uygun tohumlama zamanının belirlenmesi, suni tohumlama işlemleri.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6311303

Salgın Hastalıklar ve Zoonozlar

3. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

3

0

3

M 3

Dersin İçeriği

Hayvanlardan insanlara veya insanlardan hayvanlara bulaşan zoonozların anlatılması; bu hastalıklardan korunma yolları, ve mücadele, Brucella, Tuberkuloz, Sığır Vebası, Tetanoz, Kuduz, Anthrax, Şap, Leptospirozis,

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6311304

Hayvan Sağlığı ve Hastalıklarından Korunma

3. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

3

0

3

M 3

Dersin İçeriği

Sürünün amacına yönelik olarak verimli ve ekonomik olması açısından bakım ve beslenme yönetimini Öğrenmesi. Sürü sağlığı ve beslenme arasındaki ilişkinin öğretilmesi. Reprodüktif sağlık üzerine beslenmenin etkileri ve bu konuda alınabilecek tedbirlerin öğretilmesi. Sürünün verimli ve ekonomik olması bakımından döl verimi yönetimini öğrenmesi. Sürüde meme sağlığı programını öğrenmesi. Sürünün performans hedeflerini değerlendirebilmesi. Sürünün hastalıklardan korunmasını öğrenmesi.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6311305

Meme Sağlığı ve Hastalıkları

3. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

3

0

3

S 3

Dersin İçeriği

Meme hastalıklarının önemi. Meme anotomi ve fizyolojisi. Meme formları. Meme muayenesi, Memenin ve meme derisinin önemli dış hastalıkları, bakteryel, paraziter,fungal hastalıklar, Meme bezinin hastalıklarına genel bakış, klinik mastitis formları, mastitiste kullanılan ilaç uygulama teknikleri,Memede travma ve yaralanmalar, süt akışı bozuklukları, memede uygulanan basit operasyonlar.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6311306

Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği

3. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

2

2

3

S 4

Dersin İçeriği

Koyun ve keçi ırkları, koyun yetiştiriciliğinde sürü büyüklüğü, ağıl temizliği ve dezenfeksiyon, banyo, tırnak, kuyruk kesme ve kastrasyon, kırkım ve yapağı, koç, teke katımı, koyunlarda gebeliğin saptanması, gebelik ve doğum, doğum sonrası kuzu ve oğlak büyütme, sağım, koyun ve keçilerde numaralama, kayıt tutma, kuzu üretimi yöntemleri.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6311307

Büyük Baş Hayvan Yetiştiriciliği

3. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

2

2

3

S 4

Dersin İçeriği

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin ekonomik önemi, sığırların sınıflandırılması, sığır yetiştiriciliğinde önemli hususlar, sığırcılık işletme şekilleri, pratik yetiştirme, sığırcılıkta barınma.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6311308

Hayvan Besleme ve Yem Bilgi Teknolojisi

3. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

2

2

3

S 4

Dersin İçeriği

Yem bilgisine giriş, yemin tanımı, yemlerin sınıflandırılması, yemlerin içerdiği besin maddeleri ve hayvan türlerine göre sindirimi. Hayvan beslemede kullanılan yemlerin rasyon içeriklerinin hazırlanması

2. SINIF BAHAR YARIYILI

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6311401

Hastalıklar ve Tedavi Teknikleri

4. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

4

0

4

M 4

Dersin İçeriği

İnsanlar ve hayvanlarda ilgili sistemlerin önemli hastalıkları. Bu hastalıklara saha koşullarında klinik olarak ön tanı konulması, ayırıcı tanısının yapılması ve gerektiğinde diğer yöntemlerden yararlanın öğrenilmesi. Hastalıkları önlemek için koruma yöntemlerinin öğrenilmesi.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6311402

Doğum Bilgisi

4. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

2

2

3

M 4

Dersin İçeriği

Doğum ve jinekolojinin sahadaki uygulamasında kullanılacak yöntem ve aletleri tanıtmak, Obstetrik ile ilgili konularda veteriner teknikerin gerekli ölçüde hakim olmasını sağlamak, Güç Doğumlar: Genel sebepler, anaya bağlı güç doğumlar ve fötal güç doğumlar, normal geliş ve vaziyetler, patolojik geliş ve vaziyetler, Doğuma yardım; Obstetrikte kullanılan alet malzeme, anamnez, genel ve ayrıntılı muayene, anestezi ve medikasyon, yardım girişimleri, Anne ve yavruya gösterilecek özen. Doğum sonrası muayene.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6311403

Aşı Bilgisi ve Uygulamaları

4. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

2

2

3

M 4

Dersin İçeriği

Aşı Nedir?. Sınıflandırılması, aşılama ve uygulama yolları, aşı reaksiyonları, aşılama takvimi (Büyükbaş hayvanlarda aşılama, küçükbaş hayvanlarda aşılama).

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6311404

Sahada Klinik Uygulama

4. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

0

4

2

S 4

Dersin İçeriği

Çeşitli tıbbi materyallerden örnek alma teknikleri; Biyokimyasal testler; Hematolojik testler; Serolojik testler; İmmünolojik testler; Hormon testleri; Tümör işaretleyicileri; Mikrobiyolojik testler; Mikroorganizmalar için seçici ve ayırt edici ortamlar; Boyalar ve solüsyonlar; Karışık kültürden bilinmeyen bir bakterinin tanımlanması; Saf kültür elde etme teknikleri ve korunması; Antibiyotik duyarlılık testi

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6311405

Arı Yetiştiriciliği ve Hastalıkları

4. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

2

2

3

S 4

Dersin İçeriği

Bal arısının vücut yapısı, Koloni bireyleri ( Ana arı, Erkek arı, İşçi arı ), Arıcılıkta kullanılan malzemeler, Bal arılarının bakım ve beslenmesi, Arı ırkları, Arıcılıktan elde edilen ürünler, Arıcılıktan elde edilen ürünlerin değerlendirilmesi, Bal arısı hastalık ve zararlıları ve mücadele yöntemleri

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6311406

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği ve Hastalıkları

4. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

2

2

3

S 4

Dersin İçeriği

Tavukçuluk endüstrisinin gelişimi ve Türkiye tavukçuluğu, Tavuğun biyolojisi, Tavuk ırkları, Yumurta, Embriyo gelişimi ve kuluçka, Kümesler, Kümes koşulları ve ekipmanlar, Etlik piliç yetiştiriciliği, Yumurta tavuğu yetiştiriciliği, Damızlık tavuk yetiştiriciliği, diğer kümes hayvanlarının yetiştirilmesi ve kanatlı hayvanlarında sıkça rastlanan hastalıkları ve korunma yolları ele alınacaktır.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6311407

II. Endüstriye Dayalı Öğretim

4. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

0

0

0

S 8

Dersin İçeriği

Uygulama ve Değerlendirme

Anasayfa